برچسب‌ها

 

 

عمری گذشت تا به امیـــــد اشاراتی
چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده ایم

در گوشه امیـد چو نظـّارگان مــــاه
چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم 


عکس: شنبه 17 اسفند 1387، نیشابور، آرامگاه کمال الملک

Advertisements