برچسب‌ها

آخر 25 سالگیم بعد از کلی جون کندن تازه می‌تونم بابا و مامانم رو به آرزوی مهندس و هنرمند شدن آخرین بچه‌شون به جای همه بچه‌های دیگه برسونم.
اگه برای رسیدنم به آرزوهای خودم هم نیاز به 25 سال وقت باشه پس تو 50 سالگی به احساس رضایت از زندگی فردیم می‎رسم.
اگه با فرض مردن در پیری به زندگی ادامه بدم، پس باید 25 سال دیگه بعدش دوباره زندگی کنم تا خودمو برای جواب پس دادن به خدا و زندگی پس از مرگم آماده کنم. میشه 75 سال!
حالا من فقط خودم و خدام و خانواده‌‎م رو اولویت قرار دادم. اگه بخوام چیزای دیگه رو هم بگم باید چند سال عمر کنم تا بهشون برسم؟
Advertisements